Dokształcanie pracowników ze środków KFS

KFSPowiatowy Urząd Pracy w Poznaniu poinformował o możliwości dofinansowania działań na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki środkom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski obejmujące:

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracw szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

- oraz wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Finansowane mogą być, np.:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Więcej informacji tutaj.