Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

program regionalnyZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

 

Wnioski będzie można składać od 31 marca do 29 kwietnia 2016.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:
adaptację, modernizację, przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej,
budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.


Kto może składać wnioski?
- placówki wychowania przedszkolnego,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
- organizacje pozarządowe.


Komplet informacji