Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja projekty konkursowe

program regionalnyZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Wnioski będzie można składać od 30 czerwca do 1 sierpnia 2016.


Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się
- podmioty ekonomii społecznej,
- organizacje pozarządowe,
- instytucje rynku pracy,
- jednostki organizacyjne jst ,
- państwowe jednostki budżetowe.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających de instytucjonalizację.


Komplet informacji