Ogłoszenie o konkursie do Działania 3.3.3

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".

 

Wnioski będzie można składać od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016.


Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
koszty reklamy w mediach targowych;
koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
koszty informacyjno-promocyjne projektu;
koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.


Branżowe programy promocji,
w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:
Sprzęt medyczny
Kosmetyki
IT/ICT
Jachty i łodzie
Meble
Polskie specjalności żywnościowe
Sektor usług prozdrowotnych


Komplet informacji