Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR

parp 270Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wnioski będzie można składać od 10 lutego do 13 marca 2017.

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:
koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
koszty reklamy w mediach targowych,
koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Komplet informacji