Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

program regionalny wrpo 270Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Wnioski będzie można składać od 1 do 31 marca 2017.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
placówki wychowania przedszkolnego
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Adaptacja, modernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej.
Budowa i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

Komplet informacji