Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

program regionalny wrpo 270Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Wnioski będzie można składać 29 grudnia 2017 do 21 lutego 2018.

Kto może składać wnioski?
pracodawcy,
instytucje rynku pracy,
podmioty ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe,
podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące:
program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn.: Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej.

Komplet informacji