Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

program regionalny wrpo 270Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Wnioski będzie można składać od 27 września do 19 października 2018.

Kto może składać wnioski?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, w szczególności poprzez:
doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie,
dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,
wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz wsparciem w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Komplet informacji