Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna

business plan 270Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Wnioski będzie można składać od 30 października do 21 listopada 2018.

Kto może składać wnioski?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty:
tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci, wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Komplet informacji