Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

program regionalny wrpo 270Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Wnioski będzie można składać od 31 maja do 28 czerwca 2019.

Kto może składać wnioski?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:
tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.
nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).
aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/ pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 3 lub 7).
aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami.
poprawę dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 7).

Komplet informacji