Badania na rynek 3 nowe konkursy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w poddziałaniu Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania na rynek”. Wnioski w trzech konkursach będzie można składać od 1 do 31 października 2019.

Podobnie jak wiosną, przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie w trzech konkursach: ogólnym, dla miast średnich oraz Dostępność Plus. Dofinansowanie można otrzymać na projekty, w ramach których koszty kwalifikowalne wynoszą od 1 mln zł do 50 mln euro. Dofinansowanie może stanowić nawet 70% wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji).

Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. W przypadku konkursu Dostępność Plus nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach konkursów to koszty:
nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
nabycia nieruchomości;
nabycia robót budowlanych;
nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
eksperymentalnych prac rozwojowych;
usług doradczych.

Komplet informacji

Zdjęcie: Pixbabay