Praca dla absolwentów - raport

031Samorząd województwa wielkopolskiego od kilkunastu lat sprawdza, w jakiej sytuacji znajdują się absolwenci po ukończeniu szkoły na każdym z poziomów nauczania. Dane o nich pozyskuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej, wielkopolskich szkół wyższych oraz powiatowych urzędów pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawił właśnie doroczny raport ukazujący relacje szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce. 

 

W roku szkolnym 2014/2015 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych (w tym także uczelnie wyższe) ukończyło 85 782 absolwentów, o przeszło 5 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Wśród nich, niezmiennie od kilku lat, największą grupę stanowili absolwenci szkół wyższych (41 105, tj. 47,9 procent), drugie miejsce należało do kończących licea ogólnokształcące (20 006, czyli 23,3 proc. ogółu). Z zadowoleniem obserwuje się wzrost liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i techników, odpowiednio o 67,8 proc, 62,1 proc. i o 9,2 proc. Stopniowo odwraca się więc tendencja dominacji kształcenia ogólnego nad zawodowym.

 

Na koniec października 2015 roku jako bezrobotni zarejestrowanych było 5 071 absolwentów rocznika 2014/2015, bez zatrudnienia pozostawało też 1 077 osób, które naukę ukończyły rok wcześniej. Problem bezrobocia w największym stopniu dotyczył absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, ich udział wśród bezrobotnych absolwentów wyniósł 19,4 proc. Wzrost bezrobocia wystąpił też wśród absolwentów techników i szkół artystycznych. W pozostałych typach szkół, tj. w liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych i wyższych uczelniach liczba bezrobotnych zmniejszyła się.

 

Zasadnicze szkoły zawodowe

 

Problem bezrobocia w największym stopniu dotyczy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, gdzie odsetek osób bez zatrudnienia wyniósł odpowiednio 28,9 i 27,8 procent. Czyli niemal co trzeci absolwent pozostawał 31 października 2015 r. (data badania) bez pracy. Spowodowane jest to w dużym stopniu niezmieniającą się od lat strukturą kierunków i zawodów, w których naukę kończy najwięcej młodych osób. Są to zawody: sprzedawcy, kucharza, mechanika pojazdów samochodowych czy ślusarza. Na szczęście, ich sytuacja na rynku pracy nie była najgorsza, gdyż pracodawcy poszukują pracowników o takim wykształceniu. W 2015 roku nie odnotowano bezrobotnych absolwentów w takich zawodach jak kucharz małej gastronomii, operator maszyn i urządzeń odlewniczych czy zdun. Jednak, choć ofert pracy w niektórych zawodach jest dużo, to poprawy wymaga jakość kształcenia, konieczne jest zwłaszcza zwiększenie godzin praktycznej nauki zawodu.

 

Technika

 

Najliczniejszymi i generującymi najwięcej bezrobotnych są zawody techników: ekonomisty, informatyki, logistyki, budownictwa, żywienia zbiorowego i gospodarstwa domowego oraz handlowca. Nie odnotowano natomiast bezrobotnych absolwentów techników fototechników, drogownictwa, gazownictwa, transportu drogowego oraz poligrafów.

 

Szkoły policealne

 

Bezrobotni stanowili tylko 3,8 proc. absolwentów tego typu szkół. Najwięcej osób ukończyło szkoły policealne w zawodach opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych i technik administracji. Absolwenci tych trzech kierunków byli najliczniejsi, stanowili 37,4 proc. ogółu. Spadła liczba kończących kierunki: technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia. Trudności ze znalezieniem pracy miała część techników farmaceutycznych (15,2 proc.), w znacznie lepszej sytuacji byli przedstawiciele zawodów okołomedycznych, masażyści, groomerzy, floryści czy technicy rachunkowości. Nie było bezrobotnych kończących kierunek pożarnictwa czy opiekunek środowiskowych.

 

Szkoły wyższe

 

W roku akademickim 2014/2015 ukończyło je o ponad 2 tysiące osób mniej niż rok wcześniej, spadek dotknął głównie prywatne uczelnie. Pod koniec października 2015 r. odnotowano 2,9 proc. bezrobotnych absolwentów rocznika. Podobnie jak w poprzednich latach, najliczniejsi (jedna trzecia) byli kończący kierunki: pedagogika, zarządzanie, filologia, finanse i rachunkowość. Choć liczbowo stanowili dużą grupę, to Jednak procent bezrobotnych absolwentów tych kierunków był zbliżony do średniej dla wszystkich uczelni.

 

Wsparcie młodych osób na rynku pracy należy obecnie do głównych priorytetów działań w Unii Europejskiej. W Polsce od 2014 r. wdrażany jest Program Gwarancje dla Młodzieży. Jego celem jest zapewnienie pomocy osobom do 29 roku życia w formie oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu oraz innych form aktywizacji zawodowej w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia lub utraty pracy. Niepracujący i nieuczący się młodzi mogą otrzymać również wsparcie z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od 1 stycznia 2016 r. bezrobotni do 30 roku życia, zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem, mogą skorzystać z Programu Praca dla Młodych. Oferuje on m.in. refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin.

 

Powyższy raport przesłano do organów prowadzących placówki oświatowe, samorządów powiatowych oraz do instytucji rynku pracy i edukacji w Wielkopolsce. Publikacja okaże się przydatna także dla osób zainteresowanych problematyką kształcenia ponadgimnazjalnego w regionie, może też stanowić cenną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku kształcenia przez uczniów i ich rodziców.

 

Raport Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku pracy wraz ze szczegółowymi tabelami na temat poszczególnych szkół i kierunków nauczania można znaleźć na stronie wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy/ Publikacje urzędu/ Absolwenci w Wielkopolsce