Wojewódzka Rada Rynku Pracy

031Krajowy Fundusz Szkoleniowy utworzono wydzielając część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy. Ze środków tych od roku 2014 finansowane jest między innymi kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników. O nowych możliwościach kształcenia ustawicznego dyskutowano podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

 

W pierwszych dwóch latach środki KFS wydatkowano na kształcenie pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej. W tym roku priorytetami były: wsparcie kształcenia zawodowego pozwalającego uzyskać lub uaktualnić kompetencje, wsparcie kształcenia pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także wsparcie młodych, nowo zatrudnionych pracowników z urzędu pracy.


W roku 2015 powiatowe urzędy pracy dysponowały blisko 18 milionami złotych na ten cel, w tym roku do ich dyspozycji jest kwota przeszło 16 milionów. Środki te w większości powiatów rozeszły się błyskawicznie. W zeszłym roku przeszkolono za nie w Wielkopolsce 6766 osób, do końca czerwca tego roku przeszkolono już 5727 osób.


Pracodawcy i partnerzy społeczni oceniają ten instrument pozytywnie, urzędy pracy zwracają uwagę na konieczność zwiększenia regulacji prawnych dla uniknięcia nadużyć. Również członkowie Rady mieli rozbieżne opinie na ten temat. Z jednej strony krytykowano system, że pracodawcy otrzymują środki w kolejności występowania o nie i postulowano ustalenie przez urzędy pracy kryteriów oceny wniosków, z drugiej zauważono, że ustalenie uniwersalnych kryteriów może grozić wyeliminowaniem najsłabszych firm, które takiej pomocy dla swoich pracowników potrzebują najbardziej. Stanęło na tym, że przygotowany zostanie projekt zaleceń dla powiatowych urzędów pracy przy rozdzielaniu środków. Zawarte w nim będą także niedawne zalecenia ministerialne.


Kolejną sprawą, którą zajęła się Rada, były agencje zatrudnienia, które świadczą usługi: pośrednictwa pracy na terenie Polski i dla pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej. Wielkopolska jest drugim w kraju regionem pod względem liczby agencji, na koniec sierpnia funkcjonowało ich 848. Większość jest prowadzona w formie działalności gospodarczej (36%) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32%), pozostałe formy to: spółki komandytowe (8%) oraz inne, jak fundacje, stowarzyszenia itp. (24%). W ubiegłym roku za ich pośrednictwem podjęło pracę przeszło 17 tysięcy osób, z tego przeszło 9 tysięcy na podstawie umowy o pracę. Agencje zatrudnienia wysyłają też polskich pracowników także do pracy za granicą. W 2015 r. najwięcej do Holandii, Niemiec i Francji.


Najszybciej w ostatnich kilkunastu latach rósł rynek usług pracy tymczasowej i wydaje się, że ta tendencja się utrzyma. Agencje pracy tymczasowej najwięcej pracowników kierują do pracodawców w Polsce, druga z kolei jest Francja, a trzecia Holandia.