Zatory płatnicze nowe regulacje prawne

1 stycznia 2020 wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Dzięki tej nowelizacji zmienione i doprecyzowane zostaną najważniejsze przepisy dotyczące postępowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostaną dostęp do nowych reguł i rozwiązań, które pomogą odzyskiwać przeterminowane płatności.

Nowe instrumenty ochrony wierzycieli to:
krótsze terminy na zapłatę w transakcji handlowej: 30 dni dla podmiotów publicznych (za wyjątkiem publicznych podmiotów leczniczych) i 60 dni na zapłatę dla firm większych w relacji z mniejszymi,
możliwość odstąpienia od całości umowy lub jej niewykonanej części albo wypowiedzenia umowy, gdy ustalony w umowie termin zapłaty przekracza 120 dni,
podniesienie z 9,5% do 11,5% wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, za wyjątkiem transakcji w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy,
ulga na złe długi - prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie dostają pieniędzy w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności,
łatwiejsze sądowe zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, które wynikają z transakcji handlowych i które nie przekraczają 75 tys. zł.,
traktowanie nieuzasadnionego wydłużania terminów zapłaty w transakcjach handlowych jako czynów nieuczciwej konkurencji,
kara od UOKIK dla firm, które najbardziej opóźniają się w płaceniu zobowiązań.
Komplet informacji
Zdjęcie: Pixabay
Na zdjęciu: plik banknotów