Prawo do błędu

Prawo do błędu - nowa reguła, która weszła w życie 1 stycznia 2020 dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność nie dłużej niż jeden rok. Polega na tym, że taka osoba, jeśli złamie przepisy związane z wykonywaną działalnością, może uniknąć związanych z nimi sankcji lub kar.

Jeśli firma, która jest objęta prawem do błędu, naruszy przepisy związane z prowadzoną działalnością, właściwy organ, przed nałożeniem grzywny (w drodze mandatu karnego) albo wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, wezwie ją:
do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów oraz
usunięcia skutków tych naruszeń, jeżeli takie skutki wystąpiły.
W postępowaniu mandatowym, przedsiębiorca będzie też mógł przekazać przedstawicielowi organu prowadzącego takie postępowanie pisemne zobowiązanie do usunięcia - w wyznaczonym terminie - stwierdzonych naruszeń przepisów oraz skutków tych naruszeń.
Jeżeli przedsiębiorca - w wyznaczonym terminie - przestanie naruszać prawo i usunie skutki tego naruszenia, to:
nie będzie podlegać karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, albo
właściwy organ, w drodze decyzji, odstąpi od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu.
Podobnie będzie w przypadku, w którym przedsiębiorca sam, bez wezwania organu
albo składania zobowiązania, przestanie naruszać przepisy, a także usunie skutki
naruszenia i powiadomi o tym odpowiedni organ. Także wtedy organ odstąpi od ukarania przedsiębiorcy i poprzestanie na pouczeniu.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, ręka ze znakiem zapytania, Pixabay