Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Do 13 lipca 2020 reprezentanci spółek muszą zgłosić wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są bezpłatnie.
CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek.
Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek się zgłosić wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.
Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką.
Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania podejmowane przez spółkę.
Zgłoszenia do Rejestru należy dokonać w terminie:
7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS – w przypadku nowych spółek;
do 13 lipca 2020 r. – w przypadku spółek istniejących przed 13 października 2019 r.
W przypadku zmiany informacji podanych w zgłoszeniu do Rejestru, należy je zgłosić
w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay