Tarcza 4.0 najważniejsze zapisy

Pod koniec czerwca w życie weszły zapisy tarczy antykryzysowej 4.0. To prawdopodobnie ostatni tego typu dokument, który ma wesprzeć polskie przedsiębiorstwa w walce ze skutkami epidemii koronawirusa.

Zasady wykonywania pracy zdalnej
Już od 1 kwietnia 2020 r., w ramach przeciwdziałania COVID-19, pracodawcy mogą przez określony czas polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, czyli pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Co ważne, szczególna regulacja pracy zdalnej ma charakter czasowy. Przepis obowiązuje do 4 września 2020 r. (przez 180 dni liczonych od 8 marca 2020 r.).

Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego
Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wprowadzono szczególną regulację udzielania urlopu zaległego, niewykorzystanego w poprzednich latach.
Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania takiego urlopu:
w terminie przez siebie wskazanym
bez uzyskania jego zgody
z pominięciem planu urlopów
Pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać.

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
W zależności od sektora czy wielkości pracodawca ma określone obowiązki w zakresie tworzenia i funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) albo wypłaty świadczenia urlopowego.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawcom, u których funkcjonuje ZFŚS albo którzy są zobowiązani do wypłaty świadczenia urlopowego, przyznano możliwość zawieszenie obowiązków:
tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
dokonywania odpisu podstawowego
wypłaty świadczeń urlopowych.
Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego rozwiązania muszą spełnić dodatkowe warunki. Są to:
spadek obrotów gospodarczych lub
istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Świadczenia związane z rozwiązaniem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku pracodawców, u których wystąpił:
spadek obrotów gospodarczych
istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,
wprowadzono ograniczenie wysokości niektórych świadczeń wypłacanych pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę.
Jeżeli w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przepisy przewidują obowiązek wypłaty odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, to wysokości takich świadczeń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. jest to 26 000 zł.
Komplet informacji

Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwisa Pixabay