Zmiany w podatku VAT

1 października wchodzi w życie kolejna zmiana w sposobie przekazywania deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Podatnicy nie będą już musieli przekazywać dwóch podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowiązkowy będzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, składający się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Sprzedawcy wystawiający faktury (paragony z NIP), od 1.10.2020 roku, zobowiązani są do określania Grup Towarowych sprzedawanych produktów. Zaproponowanym i najprostszym rozwiązaniem będzie dodanie kolumny na fakturach sprzedaży w których umieszczony będzie stosowny kod GTU, kodu dla procedury oraz oznaczenia dowodu sprzedaży (FP).

Lista kodów Grup Towarowych GTU:
GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane
GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA
GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe
GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierów elektronicznych
GTU_05 – Odpady
GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe
GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 – Budynki, budowle i grunty
GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Lista kodów dla procedur:
SW – Sprzedaż wysyłkowa
EE – Usługi telekomunikacyjne
TP – Transakcje w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy. Poprzez podmioty powiązane rozumie się podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot, lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub podatnika i jego zagraniczny zakład.
TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona
TT_D – Dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona
MR_T – Usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży
MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import odprawa celna ma miejsce w Polsce lub w innym kraju UE np. w Niemczech, a po imporcie tych towarów następuje ich wewnątrzwspólnotowa dostawa)
I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import – po powrotnym przywozie towarów, które przeszły wcześniej odprawę celną w Polsce lub w innym kraju UE, następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa tych towarów)
B_SPV – Transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu
B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towaru lub świadczenie usługi (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował
B_MPV_PROWIZJA – Usługi pośrednictwa oraz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia
MPP – Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Dodatkowe oznaczenia dowodów sprzedaży:
RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny z kas rejestrujących (np. raport miesięczny, dobowy z kasy fiskalnej)
WEW – Dokument wewnętrzny (np. samonaliczenie VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem towaru)
FP – Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3D ustawy o VAT – faktura wystawiona do paragonu fiskalnego

Dodatkowe oznaczenia dowodów zakupu:
MK – w przypadku faktur oznaczonych adnotacją „metoda kasowa”
VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego
MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Warto mieć na uwadze nowe regulacje prawne. Tym bardziej, że za każdy błąd urząd skarbowy ma prawo naliczać karę w wysokości 500 złotych.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay